Kontaktní informace

Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o.
Unhošťská 2747
272 01 Kladno, Česká republika
tel: 312 700 700
fax: 312 700 500

ID schránky: 5y6sftv

 

GDPR

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení partneři,

 

dokument, který právě čtete obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

 

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 

Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 

  1. Kdo je správcem osobních údajů?
  2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
  3. Jak byly osobní údaje získány?
  4. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
  5. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
  6. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
  7. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
  8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
  9. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na

e-mailové adrese gdpr@keihin.cz.

 

1.Kdo je správcem osobních údajů?

 

 

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

 

Správcem osobních údajů je společnost Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o., identifikační číslo 25149318, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 53721. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@keihin.cz.

 

 

2.K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

 

 

Správce zpracovává osobní údaje k zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi.

 

3.Jak byly osobní údaje získány?

 

 

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku.

4.Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

 

 

K zajištění plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 

< >základní identifikační údaje – jméno, příjmení, sídlo vaší společnosti, identifikační číslo, DIČkontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;5.Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

 

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

 

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

6.Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

 

 

Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámeni a vyjádříte s tím souhlas, popřípadě pro plnění našich zákonných povinností.

 

7.Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

 

 

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

8.Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

 

 

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od zániku obchodního vztahu.

 

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

 

 

9.Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

 

 

Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

 

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@keihin.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Unhošťská 2747, 27201 Kladno.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

 

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

 

Právo na přístup k osobním údajům

 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu

 

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

Právo na omezení zpracování

 

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

 

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.